Soutěž pro prodejní místa: Prodávej jako o závod!

Soutěž pro prodejní místa: Prodávej jako o závod!

Pravidla soutěže

PRODÁVEJ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO PRODEJCE

1. POŘADATEL:

BAUMIT, spol. s r.o., 
IČ: 48038296, DIČ CZ 48038296,
sídlem Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15358,

(dále též „pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR:

CONTIMEX, spol. s r.o., 
IČ: 49454862, DIČ 49454862, 
sídlem Komenského 667/38, Kuřim, PSČ 664 34, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13124,

(dále též „organizátor“).

3. NÁZEV SOUTĚŽE:  „PRODÁVEJ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!“

4. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE: od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022.

5. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Česká republika

6. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

Účastníkem soutěže jsou jednotlivé prodejny stavebnin (prodejní místa), které ve svém sortimentu nabízejí výrobky pořadatele z produktové řady pod značkou „BAUMACOL“, které jsou do soutěže zaregistrovány prostřednictvím technických a obchodních poradců pořadatele a které zajistí propagaci soutěže a produktů BAUMACOL vč. předávání okamžité výhry (plechovka Baumacoly) účastníkům soutěže „KUPUJ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!“ (další viz pravidla této soutěže). 

7. CO URČÍ VÝHERCE: 

Za každých 10 000,- Kč včetně DPH hodnoty nákupů produktů řady BAUMACOL zaplacených prodejně stavebnin zákazníky, kteří přihlásí svůj nákup do soutěže „KUPUJ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!“, vystaví organizátor soutěže 1 tiket, který zařadí do slosování. Nevyčerpaná hodnota nákupů přechází do dalšího měsíce. Vyhrát je možné opakovaně každý měsíc, a to i více výher současně. O výhercích rozhodne slosování tiketů.

8. VÝHRY KAŽDÝ MĚSÍC: 

8.1. Výhry si vybere vylosovaná prodejna prostřednictvím svého zástupce (např. vedoucího) z nabídky výher pro daný soutěžní měsíc na www.baumacol.cz. Výhry jsou rozděleny do tří kategorií (A, B, C) podle hodnoty výher. Prodejna vylosovaná jako první v pořadí má nárok na výhru z kategorie C, druhá vylosovaná z kategorie B a třetí v pořadí na výhru z kategorie nejhodnotnějších výher, z kategorie A. 

9. LOSOVÁNÍ:

9.1. Losování měsíčních výher za předchozí měsíc proběhne vždy první čtvrtek v měsíci v 18 hodin. 

9.2. Průběh losování je vysílán živě / streamován na YouTube kanálu Baumit Česko.

Tamtéž bude následně uložen i videozáznam losování.

9.3. Pořadatel si vyhrazuje v průběhu soutěže v zájmu zvýšení atraktivity soutěže výhry pro jednotlivé měsíce doplňovat, případně obměňovat, přičemž aktuální seznam výher pro daný měsíc bude vždy publikován na webu soutěže www.baumacol.cz.

10. KOMUNIKACE O VÝHRÁCH A DORUČENÍ VÝHER:

10.1. Pro oznámení o výhře a veškeré související úkony budou jako identifikace soutěžícího použity veřejně dostupné kontakty jednotlivých soutěžících prodejen stavebnin nebo kontakty jimi poskytnuté. 

10.2. Výběr výhry z příslušné kategorie sdělí zástupce vylosované prodejny organizátorovi telefonicky při oznámení o výhře a e-mailem pak výběr obratem potvrdí na adrese soutez@baumacol.cz.

10.3. Předání výher zajistí technický a obchodní poradce pořadatele nejpozději do 15 dní od termínu potvrzení výběru výhry.

11. INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:

12. DALŠÍ PODMÍNKY:

  1. vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné;
  2. zobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry. Jediná závazná specifikace výher pro daný měsíc je uvedena v aktuální příloze těchto pravidel;  
  3. pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené;
  4. pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout;
  5. nepřevzaté výhry propadají pořadateli;
  6. účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Rovněž, v případě, že vyhraje, vyjadřuje souhlas s použitím fotografií s výhrou, případně krátkého rozhovoru pro reklamní účely společnosti Baumit na jeho internetových stránkách, v newsletteru, Baumit magazínu, nebo jiných PR výstupech;
  7. pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webu soutěže: www.baumacol.cz. Zde je také po celou dobu trvání soutěže umístěno úplné aktuální znění pravidel; 
  8. účastník soutěže účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost BAUMIT, spol. s r.o. (viz bod 1). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let ode dne zahájení soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.