Soutěž pro realizační firmy: Kupuj jako o závod!

Soutěž pro realizační firmy: Kupuj jako o závod!

Pravidla soutěže

KUPUJ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO ZÁKAZNÍKY

1. POŘADATEL:

BAUMIT, spol. s r.o.,
IČ: 48038296, DIČ CZ 48038296,
sídlem Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15358,

(dále též „pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR:

CONTIMEX, spol. s r.o.,
IČ: 49454862, DIČ 49454862,
sídlem Komenského 667/38, Kuřim, PSČ 664 34,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13124,

(dále též „organizátor“).

3. NÁZEV SOUTĚŽE:  KUPUJ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!

4. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE: od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022.

5. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Česká republika.

6. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

6.1. Účastníkem soutěže se stává fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti stavebnictví s identifikačním číslem a sídlem v ČR, případně zaměstnanec této právnické osoby, která splní obě následující podmínky, a to:  

a) v síti prodejen stavebnin zapojených do soutěže a uvedených na webu www.baumacol.cz nakoupí v době trvání soutěže jeden či více produktů řady BAUMACOL (www.baumacol.cz) a tento nákup doloží organizátorovi zasláním fotokopie nebo skenu soutěžního dokladu (viz bod 7.) prostřednictvím aplikace Messenger (@baumacol), nebo WhatsApp či MMS na tel. číslo organizátora 739 997 799, příp. na  e-mail soutez@baumacol.cz; 

b) poskytne organizátorovi údaje nezbytné pro komunikaci a vyhodnocení soutěže, zejména jméno, příjmení, IČ, telefon a e-mail, přičemž udělí souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, a to za podmínek uvedených v bodu 14., část i). 

6.2. Za účelem dokončení registrace bude účastník kontaktován organizátorem poté, co doloží svůj první nákup v soutěži. V rámci této registrace si účastník soutěže může určit své „soutěžní jméno“ (unikátní přezdívku).

7. SOUTĚŽNÍ DOKLAD:

7.1. Soutěžním dokladem, který bude zařazen do losování výherců, je sken či fotokopie unikátního, platného a čitelného dokladu (účtenky, prodejky nebo faktury), která byla organizátorovi zaslána v souladu s podmínkami soutěže a jako taková dokládá splnění podmínek soutěže uvedených výše v bodu 6. 

7.2. Pro zařazení do slosování je rozhodný termín doručení soutěžního dokladu v době trvání soutěže uvedené výše v bodu 4.

7.3. Není-li na soutěžním dokladu uvedena kupní cena produktů Baumacol, bude zaevidována kupní cena dle ceníku Baumit vč. DPH platného ke dni uskutečněného nákupu.

8. OKAMŽITÉ VÝHRY:

Každý účastník soutěže, který provedl nákup produktu nebo produktů řady Baumacol v celkové hodnotě 1 000 Kč vč. DPH a více, může přímo v prodejně uplatnit svůj nárok na okamžitou výhru, kterou je Baumacola - kolový nápoj v originálním balení, plechovce označené motivem soutěže.

9. MĚSÍČNÍ VÝHRY: 

9.1. Všechny výherce měsíčních výher (měsíční výherce) určí organizátor losováním.

9.2. Organizátor na konci každého měsíce sečte účastníkovi soutěže celkovou hodnotu všech  zaevidovaných nákupů produktů BAUMACOL a za každých 1 000 Kč vč. DPH na něj vystaví 1 soutěžní kupón, který zařadí do losování měsíčních výher.

9.3. Losování měsíčních výher za předchozí měsíc proběhne vždy v následujícím měsíci. Doba losování bude vždy s předstihem zveřejněna na webu soutěže baumacol.cz. Průběh losování je vysílán živě / streamován na YouTube kanálu Baumit Česko. Tamtéž bude následně uložen i videozáznam losování.

9.4. Aktualizovaný seznam 10 měsíčních výher pro daný měsíc bude vždy s předstihem zveřejněn na webu soutěže (www.baumacol.cz); nejpozději však první den v měsíci předcházejícímu losování. 

10. HLAVNÍ VÝHRY:

10.1. Hlavními výhrami v soutěži je 20 čtyřdenních zájezdů na závody Formule 1 „Velká cena Monaka“ pořádané v Monte Carlu v Monaku v květnu 2022, a to včetně dopravy, plné penze, hotelového ubytování, vstupenky na tribunu a návštěvy zázemí závodních stájí. 

10.2. Prvních 10 výherců hlavních výher určí organizátor losováním a dalších 10 hlavních výherců určí pořadatel dle bodu 10. 3. na základě celkové hodnoty nákupů produktů řady Baumacol. 

10.3. Organizátor po skončení soutěže sečte účastníkům soutěže celkovou hodnotu všech jimi zaevidovaných nákupů produktů BAUMACOL a za každých 10 000 Kč vč. DPH vystaví organizátor soutěže účastníkovi 1 slosovatelný kupón, který zařadí do slosování.

10.4. Tyto kupóny budou slosovány 3. 3. 2022 v 18:00 hodin a průběh losování bude vysílán živě / streamován na YouTube kanálu Baumit Česko. Tamtéž bude následně uložen i videozáznam losování.

10.5. V případě, že bude vylosován kupón účastníka soutěže, který není fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v oblasti stavebnictví, bude hlavní výhra předána statutárnímu zástupci firmy, jejímž je zaměstnancem. 

11. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ O VÝHRÁCH:

11.1. Pro oznámení o výhře a veškeré související úkony budou pro identifikaci soutěžícího použity údaje uvedené účastníkem soutěže. 

11.2. Výherci všech výher budou informováni organizátorem, a to telefonicky, SMS zprávou, nebo e-mailem nejpozději do 2 dnů od příslušného losování, resp. určení výherců. 

12. PŘEDÁNÍ VÝHER:

12.1. Hlavní výhry (voucher) budou předány osobně zástupci pořadatele soutěže, nejpozději do 30 dnů od vylosování hlavních výher. 

12.2. Doručení měsíčních výher bude zajištěno prostřednictvím technických a obchodních poradců pořadatele do 30 dnů od termínu příslušného losování.

13. INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:

14. DALŠÍ PODMÍNKY:

  1. každý účastník soutěže může během jednoho losování vyhrát i více výher; 
  2. vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
  3. zobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry. Jediná závazná specifikace výher pro daný měsíc je uvedena v seznamu výher uvedeném na webu soutěže v sekci Výhry;   
  4. pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené;
  5. pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
  6. nepřevzaté výhry zůstávají ve vlastnictví pořadatele;
  7. soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a organizátora;
  8. účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Rovněž, v případě, že přijme výhru, vyjadřuje souhlas s použitím fotografií z předání výhry a rozhovoru s výhercem pro reklamní účely společností BAUMIT, spol. s r.o. a Hilti ČR spol. s r.o. (společnost spolupracuje s pořadatelem soutěže), na jejich internetových stránkách, v newsletteru, Baumit magazínu, nebo v jiných mediálních a reklamních výstupech BAUMIT, spol. s r.o. a Hilti ČR spol. s r.o.;
  9. pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webu soutěže: www.baumacol.cz. Zde je také po celou dobu trvání soutěže umístěno úplné aktuální znění pravidel; 
  10. účastník soutěže účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost BAUMIT, spol. s r.o. (viz bod 1). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let ode dne zahájení soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.